Splošni prodajni pogoji družbe Interseme d.o.o.

ČLEN 1 VELJAVNI PRODAJNI POGOJI

1.1. Družba Interseme izrecno zavrača splošne prodajne pogoje prodajalca ali kupca, v kolikor so v neskladju s temi splošnimi prodajnimi pogoji, razen če se v posameznem primeru stranki vnaprej pisno dogovorita drugače.

ČLEN 2 STANDARDI KVALITETE

2.1. Za semenski krompir velja, da ga družba Interseme dobavlja na podlagi standardov, ki so navedeni v predpisih o nadzoru, ki jih je sprejela uradna agencija za potrjevanje, ter standardov ki veljajo za določeno kategorijo semenskega krompirja, ki je predmet dobave. Razen, če ni izrecno dogovorjeno drugače, družba Interseme ne daje nobenih dodatnih garancij. Družba Interseme si pridržuje pravico, da uporablja standarde, ki so strožji od standardov uradnih agencij za potrjevanje.

ČLEN 3 SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA PRODAJO SORT SEMENSKEGA KROMPIRJA, ZA KATERE JE DRUŽBA INTERSEME IMENOVANI ZASTOPNIK ŽLAHTNITELJEV OZ. IMETNIKOV ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE ALI LASTNIK

3.1. Semenski materiali sort, za katere je družba Interseme imenovani in pooblaščeni zastopnik imetnika žlahtniteljskih pravic, se ne smejo uporabljati za nadaljnje razmnoževanje, razen če je družba Interseme sklenila pisen dogovor, ki vključuje določbo o plačilu licence oz. poštenem plačilu.

3.2. Na podlagi zahtevka s strani družbe Interseme je kupec zavezan družbi Interseme predložiti imena in naslove vseh strank, katerim je prodajalec prodal ali preprodal semenske materiale, ki jih je dobavila družba Interseme.

3.3. Kupec podeljuje družbi Interseme in njenim zastopnikom pravico, da pregledajo, preizkusijo in nadzorujejo vsa polja, na katerih je posejan semenski krompir, kupljen od družbe Interseme. Na podlagi zahtevka družbe Interseme ali njenih zastopnikov je kupec dolžan pokazati vsa polja, na katerih je posajen semenski krompir, ki ga je dobavila družba Interseme.

3.4. Kupec se v povezavi z zavarovanimi sortami, ki mu jih je dobavila družba Interseme, zavezuje, da bo nadzornim agencijam, ki izvajajo nadzorne aktivnosti v imenu družbe Interseme zagotovil neposreden dostop do svoje kmetije in do krompirja, tako na polju kot v skladišču oziroma prostoru za hrambo. V kolikor bo od njega to zahtevano mora kupec dovoliti takojšen pregled vseh njegovih evidenc, vključno z računi, ki so
pomembni za preiskavo.

3.5. Kupec se zavezuje družbi Interseme nuditi kakršno koli pomoč, ki bi jo družba Interseme potrebovala, vključno s pomočjo pri zbiranju dokazov v primeru, ko družba Interseme nastopa kot stranka pravnega postopka iz naslova žlahtniteljskih pravic ali katerih koli drugih pravicah iz naslova intelektualne lastnine.

3.6. Semenski material zavarovanih sort, za katere je družba Interseme pooblaščeni zastopnik se lahko posadijo samo v Sloveniji, razen če se v posameznem primeru stranki vnaprej pisno dogovorita drugače.

3.7. Pri preprodaji semenskega materiala, nad katerim ima žlahtniteljske pravice družba Interseme kot pooblaščeni zastopnik, se kupec zavezuje, da bo od svojih kupcev zahteval, da izpolnjujejo določbe členov 3.1 do vključno 3.6 zgoraj. Kupec je vseskozi odgovoren za to, da njegovi kupci upoštevajo te določbe.

3.8. Če kupec ne ravna v skladu z zgoraj navedenimi obveznostmi, je prodajalec upravičen do povračila škode, vključno z škodo iz naslova izgubljenega dobička.

ČLEN 4 VIŠJA SILA

4.1. Družba Interseme si pridržuje pravico do delne izpolnitve svojih prodajnih obveznosti, če se izkaže, da je razpoložljiva dobavna količina nezadostna zaradi razlogov izven njenega nadzora, vključno z vremenskimi pogoji in karantenskimi boleznimi.

4.2. V primeru, ko se položaj višje sile nadaljuje na dan 15. julij leta, ki sledi letu, v katerem je bil pridelan krompir, na katerega se nanaša situacija višje sile, se bo pogodba zakonito razveljavila na ta dan brez kakršne koli pravice do odškodnine.

ČLEN 5 PRITOŽBE IN ŠKODA

5.1. Če druga stranka utrpi škodo, prodajalec ne bo nikdar dolgoval nadomestila, ki presega znesek računa za blago, ki je predmet utemeljene pritožbe.

5.2. Prodajalec ne odgovarja za napake, če je bila pritožba posredovana prodajalcu v času, ko je bil semenski material že posajen.

5.3. Celoten znesek morebitnih povračil ne bo nikdar presegel zneska računa za blago, na katerega se nanaša škoda.

5.4. Če druga stranka utrpi škodo, prodajalec ne bo nikdar dolgoval nadomestila, ki presega znesek računa za blago, na katerega se nanaša škoda.

5.5. Kupec je v primeru nastanka škode dolžan po najboljših močeh omejiti obseg škode in preprečiti dodatno poslabšanje proizvoda.

ČLEN 6 PLAČILNI POGOJI

6.1. Če po sklenitvi pogodbe finančen položaj druge stranke postane vprašljiv in za plačilo ni bila posredovana nobena garancija, je družba Interseme upravičena zahtevati, da se ji posreduje ustrezna garancija. Če druga stranka ne posreduje ustrezne garancije, je družba Interseme upravičena prekiniti pogodbo in zahtevati povračilo škode.

6.2. Razen če je izrecno dogovorjeno drugače je rok za plačilo 30 (trideset) dni od dneva računa. V primeru neplačila v tem roku za plačilo oziroma v drugače dogovorjenem roku za plačilo je kupec dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti brez posebne zahteve za plačilo zamudnih obresti, pri čemer se kakršen koli del meseca obračuna kot cel mesec.

6.3. V primeru zapadlega in neizvršenega plačila, prekinitve plačila ali stečaja je družba Interseme upravičena vzeti nazaj blago in sme vstopiti v prostore in na zemljišča kupca, da bi to svojo pravico izvršila.

6.4. Za to pogodbo velja pridržek lastninske pravice. To pomeni, da vsi produkti, ki so dobavljeni, vključno s produkti, ki ne obstajajo več v obliki in pakiranju, v kateri so bili dobavljeni, ostanejo last družbe Interseme do celotnega plačila prodajne cene. Na zahtevo družbe Interseme jo je kupec zavezan obvestiti o tem, kje se produkti v določenem trenutku nahajajo in ji omogočiti prost dostop do produktov.

ČLEN 7 VELJAVNA ZAKONODAJA

7.1. Za vse naše pogodbe in dogovore velja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje sporov so pristojna sodišča v Sloveniji.